Facebook Pixel

Угода користувача

Я (надалі – «Я» та/або «Користувач») погоджуюсь з умовамицієї Угоди користувача і,  використовуючи сайт: biotus.ua (надалі – «Сайт») та/абоіншісервіси (надалі разом іменуються як та/або «Он-лайн платформа»), при замовленні, листуванні, телефоннійрозмові, залишеннівідгуківтощо, надаю згоду на обробку і захистсвоїхперсональнихданих, як Користувача, в обсязі, порядку, відповідно до мети  обробкизгідно з Положенням про обробкуперсональнихданих, розміщеному (надалі – «Положення» та/або «Положення про обробку і захист персональних даних»).

Персональні дані

У доповнення до Положення, на виконаннявимог Закону України "Про захистперсональнихданих" шляхом заповнення на Онлайн-платформі заявки для можливостіпридбання товару та натискання кнопки «Замовленняпідтверджую» даю згоду на обробкувказаних у заявцімоїхперсональнихВолодільцю та іншим юридичним і фізичним особам-підприємцям (щовикористовують Онлайн-платформу для продажу своїх товарів та/або послуг), з метою забезпеченняреалізаціїцивільно-правовихвідносин, надання/отримання та здійсненнярозрахунків за придбанітовари/послуги, тощо. Не заперечующодоперевіркипереліченими у ційУгодіюридичними особами та/або фізичними особаінформації з метою з’ясуваннявідомостей, якістосуютьсявиконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам, у випадкунаявності таких, тим самим розуміючи, щооб’ємінформації, яка буде перевірятися, можевключати в себе інформацію стосовно моєї платоспроможності, та якої буде  достатньою для розуміннямогосоціального, майнового стану інесенняможливоїподальшоїмайновоївідповідальності, у випадкуїїнеобхідності.

Я такожпогоджуюсь з тим, щоВолоділецьмає право надавати доступ та передаватимоїперсональніданітретім особам без будь-якихдодатковихповідомлень, не змінюючи при цьому мети їхобробки, визначеної в Положенні та ційУгоді. В тому числі, на перевіркузазначеної Мною інформації та не заперечую про передачу для можливогонеобхідногоз'ясуванняданоїінформаціїтретім особам, підякимирозумію:операторимобільного,поштовогозв’язку, іншіфізичні та/абоюридичні особи, установи та організації незалежно від форми власності, державні органи та органи місцевого самоврядування.

Надаю згодузапитувати та отримувати в бюро кредитнихісторій, включених до Єдиногореєстру бюро кредитнихісторій (надалі – «Бюро»), дані та інформацію у виглядізведенихпоказників, сформованих на основіінформації, щоміститься у моїйкредитнійісторії та/або на основіінформаціїдоступної з відкритихджерел, відтретіхосіб, з використаннямдоступних Бюро моделей розрахунку, а також на використаннязазначеноїінформаціїволодільцем та/аботретіми особами для визначення та пропонуванняменіВолодільцем в особистомукабінеті на Он-лайн платформі маркетингових/спеціальнихпропозицій(фінансовихлімітів) для придбаннятоварів та/абопослуг.

Ми цінуємо ваше право на особисте життя та нерозголошеннявашоїперсональноїінформації. Ця Угода користувача — правило, якимкористуютьсявсіспівробітникинашогосервісу, та регламентуєзбір і використанняособистоїінформації, яка може бути запитана/отримана при відвідуванні Он-лайн платформи: https://biotus.ua, при використаннісервісу, при замовленні, листуванні, телефоннійрозмові, будь-якоїіншоїкомунікації, при якійздійснюєтьсяобмінданими/інформацією. Якщо у вас виникнутьпитанняабопроблеми у зв’язку з конфіденційністю, надсилайте, будь ласка, своїпитанняабозауваження на електронну адресу: info@biotus.com.ua

 

Яку інформацію ми збираємо

На Он-лайнплатформі, в разі, коли ви робите замовлення, берете участь в акції, дослідженняхабоіншим чином взаємодієте з нами, ми збираємо як особисту інформацію, так і загальнідані.

Особиста інформаціястосуєтьсяокремогокористувача та обробляється в порядку, межах, з метою, визначених в Положенні. Ми не вимагаємореєстраціїабонаданнятакоїінформації для перегляду нашої Он-лайн платформи та отримання доступу до йогозмісту.

Для того щобзробитизамовленнятоварів/послуг, брати участь у акціях, дослідженняхабоіншим чином взаємодіяти з нами, ви повинніуважноознайомитися з вашими правами та обов’язкамищодообробкиперсональнихданих, якізазначені в ст. 8 ЗаконіУкраїни «Про захистперсональнихданих» та Положенні, уважноознайомитися з даноюУгодоюкористувача та Положенням, а такожвисловити свою повнузгоду з їх умовами.

Якщови не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Угоди користувача та Положення про обробку і захистперсональнихданих, будь ласка, не надавайте особисту інформацію (персональнідані).

Згоду на використаннявашоїособистоїінформації ви можете відкликати в будь-який момент. Для цьогодостатньонадіслатиповідомленняелектронноюпоштою, з поміткою в темі листа «Персональнідані», за адресою: info@biotus.com.ua

Чому ми обробляємоперсональнідані

Термін «персональнідані» використовується в значенні, визначеному в ЗаконіУкраїни «Про захистперсональнихданих» та становить сукупністьвідомостей про користуваня, яківизначаються в Положенні .

Ми можемооброблятивашіперсональнідані для цілей та з метою, визначених в Положенні. При цьомуодночасноможутьзастосовуватися одна абокількацілей.

Ми діємовідповідно до цієї Угоди користувача, на підставіПоложення про обробку і захистперсональнихданих та на підставі чинного законодавстваУкраїни. Володільцемперсональнихданих є ТОВ «ПРОДУКТ ТРАНС», що знаходиться за адресою :Україна, 04071, містоКиїв, вул.Костянтинівська, будинок 19, квартира 30. Ми маємо право зберігатиПерсональніданістільки, скількинеобхідно для реалізації мети, що зазначена у данійУгодікористувача та Положенні.

Як збираємоінформацію

Мета, ціліобробкиперсональнихданих, а такожіншіумовищодообробкиперсональнихданихвизначаються в Положенні.

Особиста інформація, як ми зазначиливище, надходитьбезпосередньовід вас, та з вашоговідома. Так, коли виреєструєтеся на Он-лайн платформі, ми отримуємонадану вами інформацію. Коли ви реєструєтеся в промо-акції, ми збираємоінформацію, необхідну для вашоїучасті, абивиконатинашізобов’язання перед вами. Коли ви здійснюєтезамовлення товару, ми збираємовказану вами інформацію, щобматизмогуоформитизамовлення та доставитийого вам. Коли ви надсилаєте нам електронного листа, ми зберігаємовказану вами адресу електронноїпошти, щобматизмогувідповісти, тощо.

Також ми постійнозбираємозагальнуінформацію, коли ви заходите на нашу Он-лайн платформу. Процесзбору таких данихвідбувається з допомогоютехнологійcookies, як пояснюєтьсянижче.

Як видалити акаунт?

При видаленніакаунту, ми призупиняємообробку ваших персональнихданих, якіобробляли на основівашоїзгоди з умовамивикористанняСайту.

Cookies

Як і багатоіншихкомпаній, ми використовуємотехнологіюcookies на нашій Он-лайн платформі та поза її межами. Cookies — це уривкиінформації, які Он-лайн платформа передає на жорсткий диск споживача (Користувача) для зберіганняінформації, пов’язаної з Он-лайн платформою. Ця технологіярозширюєвашіможливостівикористанняінтернету, зберігаючивашіпріоритетипід час перегляду певного сайту. Технологіяcookies не міститьособистоїінформації і не можежодним чином налаштовувати вашу систему абозчитуватиінформацію з вашогожорсткого диска.

Під час перегляду нашої Он-лайн платформи ми можеморозміститиcookies на вашомукомп’ютері. Такітимчасовіcookiesвикористовують для підрахункукількостівізитів на нашу Он-лайн платформу. Вони видаляються, коли вивиходите з браузера. Постійніcookiesможутьзберігатися на вашомукомп’ютері вашим браузером. Під час реєстраціїцей тип cookiesповідомляє: вперше ви до нас завіталичи заходили на нашу Он-лайн платформу раніше. Cookie не містятьПерсональнихданих і можуть бути заблоковані вами у будь-який момент. Сookies не отримуютьособистоїінформації про вас та не надають нам вашоїконтактноїінформації, а також не отримуютьжодноїінформації з вашогокомп’ютера. Ми використовуємоcookies для визначення характеристик Он-лайн платформи та пропозицій, які вам найбільшеподобаються з метою надання вам більшеінформації, в якій визацікавлені. Крім того, файлиcookieвикористовуються, щобзробитиОн-лайн платформ безпечною, захищеною і зручною. Файлиcookieзабезпечуютьпідтримкуфункційбезпеки та їх запуск. Файлиcookieтакождозволяютьвідстежуватипорушення Угоди користувачавідвідувачамиабопристроями. Файлиcookieдопомагаютьоцінитикількість і частоту запитів, а такожвиявляти і блокувати тих відвідувачівабопристрої, якінамагаютьсявиконатипакетнізавантаженняінформації з Он-лайн платформи.

Ярлик «help» на панелібільшостібраузерівпроінформує вас як заборонити браузеру прийматиновіcookies, як отримуватиповідомленнявід браузера, що виотрималиновіcookies, або як відключитиcookies. Пам’ятайте, що cookiesдозволяють вам повноюміроюкористуватисявсімаможливостямиОн-лайнплатформи, і ми рекомендуємо вам залишатиїх ввімкненими.

Крім того, Он-лайн платформа можеміститипосилання на сайти, які не управляються ТОВ «ПРОДУКТ ТРАНС». Такіпосиланнянаведенівиключно для інформаційнихцілей. При переході на за посиланнями на іншісайтидіяцьогоПоложення та цієї Угоди користувача на такісайти не поширюється.

ТехнічнеоснащеннясторінокОн-лайнлптформиможевключати в себе модулі:

Facebook, Twitter, Youtube (youtube.com), Google+ (plus.google.com), Telegram, Instagram, Viber.

Ці модуліможуть бути кнопками синхронізації аккаунту на Он-лайнплатформі, Like, ретвітнутиабовідповідно «Меніподобається». Якщовідвідувачвідкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, йогоінтернет-браузер безпосередньопідключитьйого до серверів Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YoutubeTelegram, Instagram, Viber. Плагін буде передавати на сервер дані про те, якісаме веб-сторінкиОн-лайнплатформи відвідувачпереглядав. При використанні будь-якихфункційплагіну, ця інформаціятакож буде синхронізована з обліковимзаписомвідвідувача на Facebook, Twitter, Google+ , YoutubeTelegram, Instagram, Viber. Більшдетальнуінформацію про збір і використанняданих мережами Facebook, Twitter, Google+, YoutubeTelegram, Instagram, Viber, а також про права і можливостіщодозахиступерсональнихданих в даномуконтекстіможназнайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, Telegram, Instagram, Viber.

Конкурси та акції

Он-лайн платформа інодірозміщуєповідомлення про промо-акціїізможливістюзареєструватися онлайн. У таких випадках ми використаємонадану Вами інформацію, щоб провести акцію (наприклад, повідомити Вас у разівиграшу). Через певний час післязакінчення промо-акції особисту інформацію ми видаляємоізнашоїбазиданих, якщо Ви не надализгоди на їїзбереження та використання для отриманняподальшоїінформаціївід нас. Беручи участь в акціївинадаєтеоднозначнузгоду на безкоштовневикористаннявашогоімені, прізвища, фотографії, інтерв’юабоіншихматеріалів про вас з рекламною метою, у тому числі право публікаціївашогоімені та фотографії у засобахмасовоїінформації, будь-якихдрукованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’юзі ЗМІ. Такевикористання не компенсується (не оплачується).

Умовищодопередачіперсональнихдаихтретім особам в таких випадкахвизначені в Положенні.

Ціни та наявність товару

Опистоварів, щорозміщений на Он-лайн платформі, в тому числіцінипозначені на Он-лайн платформі та інформаціящодонаявностітоварів, можезмінюватись. Сума замовленняможезмінюватись в залежностівідціни, кількості, номенклатури товару наявного у продавця на дату відвантаження. Остаточнавартість товару зазначається в розрахункових та/аботоваросупровідних документах, щонадаютьсяпокупцеві (абойогопредставнику) під час отриманнязамовлення.  У випадкувідсутності товару продавецьможе в односторонньому порядку скасовуватизамовлення.

Третісторони, щонадаютьпослуги

У процесіроботи ми звертаємося до іншихкомпаній та осіб, яківиконуютьбагатофункцій. Наприклад, виконання та доставку замовлень, наданняпідтримкиспоживачів, замовляємо в певнихагенційадміністрування промо-кампаній, аналізданих. Ціагенціїможутьмати доступ до особистоїінформації, якщоценеобхідно для виконанняїхніхфункцій, однакїм заборонено використовувати особисту інформацію з іншою метою, ніж та, яка зазначена в нашійУгодікористувача та в нашомуПоложенні про обробку і захистперсональнихданих, і ми вимагаємовід них дотриманняконфіденційності.

Загальнаінформаціястосується таких аспектів, як кількістьвідвідувачів Он-лайн платформи, на якісторінки вони заходять, яку інформаціюзавантажують, тип веб-браузера та операційна система, яку вони використовують, назва провайдера інтернет-послуг, тощо. Коли Ви заходите на нашу Он-лайн платформу, ми автоматично отримуємоцюінформацію та узагальнюємо з подібнимиданими про іншихвідвідувачів. Збираючитакуінформацію, ми аналізуємо, як кращепристосувати нашу Он-лайн платформу до потреб відвідувачів.

Розголошення та передача даних

Інформація про умовирозкриттяінформації про персональніданітретім особам міститься в Положенні.

Оновлення цієї Угоди

Коли ви робите замовлення, берете участь в акції, дослідженняхабоіншим чином взаємодієте з нами, ви погоджуєтесь з  умовами Угоди користувача та Положення.

Ми можемо в односторонньому порядку змінюватиабооновлюватичастиницієї Угоди в будь-який час, без попередньогоповідомлення. Будь-ласка, час від часу переглядайте Угоду користувача, щоб знати про її зміни та оновлення. Усізміни до цієї Угоди користувачанабуваютьчинності з моменту їх публікації. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частиниданої Угоди користувача, іншіїї частини будуть залишатися чинними.